مراحل تغییر در دوران گذار


چهل و چهار  سال پیش، یکسال قبل از آخرین سخنرانی شاه فقید اولین شعار مردم در خیابانها این بود

استقلال، آزادی، قانون اساسی

تاریخ با اگر ها ساخته نشده

ولی اگر انوشه روان شاهنشاه آریامهر سخنرانی مشهور خودش را که یک ماه قبل از ترک ایران ایراد کرده بود، یک سال قبل با ملت در میان گذاشته بود، انقلابی نمیشد و خمینی ناشناس را صدام حسین همانطور که به شاه فقید پیشنهاد کرده بود، برای همیشه ساکت میکرد

ولی آنچه که نباید بشود، به وقوع پیوست

جنبشی که بیش از بیست سال در دانشگاه های ایران و در میان جوان ها برای تغییر قانون اساسی شروع شده در خرداد سال 98 با بیانیه 14 تن رسمیت پیدا کرد

امسال با تغییر قانون اساسی، رژیم آخوندی در ایران سرنگون خواهد شد ولی مرحله به مرحله

 مرحله 1- خواندن و آشنائی با متن قانون اساسی که هر نوجوانی لااقل ده صفحه قانون اساسی را خوانده باشد ولی در تابستان 1358 در کردستان شروع شد و کشتار خلخالی آنرا خاموش کرد

مرحله 2- انتشار شعار تغییر قانون اساسی در ایران و گذاشتن آن شعار در تمام شعارهای نافرمانی مدنی - جنبش سبز 1388 دوباره مردم را آگاه کرد

مرحله 3- به زانو درآوردن رژیم برای تغییر قانون اساسی با نافرمانی مدنی همراه شعار تغییر قانون اساسی - در دانشگاه ها و بین مردان و زنان از خود گذشته این جنبش ادامه داشته

مرحله 4- بیانیه 14 تن در خرداد 1398 که  اعتراض و کشتار ابان 1398 را به دنبال داشته - اکنون کمک آپوزیسیون خارج برای اشاعه شعار تغییر قانون اساسی و تماس با سران کشورها ایکه مقیم آن هستند، تا آنکه آن دولتها نیز از شعار تغییر قانون اساسی پشتیبانی کنند و به جای درخواست "تغییر رفتار" خواستار تغییر قانون اساسی شوند. چون رفتار رژیم دقیقاً بر اساسی قانون اساسی است و حتی اگر وزیر خارجه ایران قراردادی خلاف قانون اساسی امضا کند، آن قرارداد یک خدعه و تقیه بیش نیست. اکنون بعد از انقلاب "زن زندگی آزادی" که اعتراض به اصل 8 و اصل 5 و اصل 110 قانون اساسی است و از سپتامبر 2022 شروع شده حرکت به سوی مرحله پنجم آغاز شده است

مرحله 5- این مرحله وقتی شروع خواهد شد که عربستان اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در آنصورت تاریخ مصرف آخوند در ایران تمام میشود و فرقی نمیکند که چه حزبی در آمریکا بر سرکار باشد و تحریم های آمریکا هوشمندانه خواهد شد. یعنی تحریم سران رژیم و خانواده ها و وابسته های آنها و بلوکه کردن حساب های بانکی آنها. فقط تحریم هوشمندانه آخوندها را مجبور به مذاکره با طرفداران تغییر قانون اساسی در داخل ایران خواهد کرد

مرحله 6- مذاکره آپوزیسیون داخل ایران با رژیم برای تغییر قانون اساسی که بتوان با آن قانون اساسی موقت انتخابات مجلس شورای ملی انجام شود

مرحله 7- انتشار قانون اساسی پیشنهادی دکتر حسن نایب هاشم برای انجام انتخابات. این قانون اساسی برای دوران گذار و انتخابات مجلس شورای ملی میباشد. قانون اساسی نایب هاشم قانون اساسی جمهوری اسلامی با حذف اصول دینی آن و حذف اصل 5 و حذف اصل 110 و اضافه کردن مبانی حقوق بشر بوده و میتواند حتی مورد قبول اصلاح طلبان رژیم هم باشد

مرحله 8- انتخابات مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی آینده ایران. در وب سایت "قانون دات ارگ" ده نمونه قانون اساسی پیشنهادی افراد گوناگون گذاشته شده که اعضای مجلس شورای ملی میتوانند این نمونه ها را بخوانند و بعد از مذاکره، خودشان قانون اساسی را بنویسند و تصویب کنند

مرحله 9- نابودی ساختار حکومت آخوندی سرنگونی رژیم آخوندی در ایران و بازگشت تمام ثروت های غارت شده از ایران و تعین نظام جمهوری یا شاهنشاهی