هدف ما

قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران


در

اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران

برای

پیشنهاد پیش نویس قانون اساسی دوران گذار

از قانوندانان، صاحبنظران، فعالان سیاسی و هر ایرانی دعوت میکند

انتقادات و پیشنهادهای خودشان را در اندیشکده مطرح کنند

اینجا

قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران

به بحث و گفتگو گذاشته میشود، تا در آینده

در مجلس موسسان ایران تصویت و به تائید مردم ایران برسد


نشست ها و گفتگوها در اندیشکده ویدئو میشوند

ویدئوی این برنامه ها، اینجا و در فیسبوک "اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران"  به نمایش گذاشته میشوند