قوانین اساسی - چند نمونه


برای دانلود "پی دی اف" روی عناوین زیر کلیک کنید

 قانون اساسی نوشته دکتر نصر احمدی: روی لینک زیر کلیک کنید    https://static.wpb.tam.us.siteprotect.com/var/m_5/50/503/56100/961113-only_Nassr_Ahmadi_Constitution-6512b.pdf  

برای هرگونه بحث و یا مناظره درباره قانون اساسی میتوانید با دکتر نصر احمدی در لوس آنجلس تماس بگیرید 
1-818-201 5779

قانون اساسی پیشنهادی موقت برای دوران گذار و انتخابات مجلس شورای ملی در مرحله هفتم تغییر قانون اساسی - ​​​​​​​نوشته دکتر حسن نایب هاشم

یک کلمه، کتاب قانون، نوشته مستشارالدوله  -  سال 1274

 قانون اساسی مشروطه  -  سال 1285


کتاب "حکومت اسلامی"، نوشته آقای خمینی، منتشر شده در سال    1349

قانون اساسی جمهوری اسلامی  -  سال 1358

پیش نویس قانون اساسی گروه پیروان کوروش به انگلیسی  -  سال 1396

قانون اساسی پیروان کوروش در مرحله ششم به فارسی ترجمه خواهد شد

پیش نویس قانون اساسی پادشاهی، آرمن ساگینیان  سال 1387 

پیش نویس قانون اساسی جمهوری، آرمن ساگینیان  -  سال 1387

 پیش نویس قانون اساسی کانون حقوقدانان ایران  -  سال 1388

پیش نویس قانون اساسی گروه هوشنگ آریانپور  -  سال 1390

کتاب قانون اساسی حکومت پارلمانی، دکتر نصر احمدی  -  سال 1390

پیشنویس قانون اساسی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران   سال 1381

پیشنویس قانون اساسی جمهوری مشروطه، سازمان پارس و شورای براندازی  -  سال 1383

   پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی، امیرحسین جهانشاهی  -  سال 1390 - سال 1397

پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی، فخرآور - سال 1397

 - 1397 - پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی سکولار دمکراتیک، نیره انصاری

پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی دوران گذار، کاوه جویا  -  1397

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دوران گذار،  دکتر حسن نایب هاشم

پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی برای دوران گذار،  پان ایرانیست

ابوالحسن بنی صدر سه قانون اساسی نوشته
  صد و چهل و چهار 144 صفحه    -  184 صفحه   - 379 صفحه

پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی برای دوران گذار - علی صدارت
روی" 379 صفحه "آقای بنی صدر کلیک کنید

​​​​​​​پیشنهاد پیش نویس قانون اساسی برای دوران گذار  - یاشار پارسا

حجم این پی دی اف برای این وب سایت زیاد است. روی آدرس وب سایت کلیک کنید
http://www.ghanon.org

طرح ده ماده ای مریم رجوی
« رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار شش ماهه»

 به عنوان قانون اساسی - سال 1397


پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی توسط پیروان کوروش ، سال 2019، اینجا را کلیک کنید
​​​​​​​
www.ciog.me